Introductie ADELOT

De figuur van de omgekeerde piramide met de autonomie van lokaal kleinschalig ondernemen als uitgangspunt


De start en het ontwikkelingsperspectief van een sociocratische coöperatie

Het ontstaan van de coöperatie begint met een ideaal idee en initiatief van de grondlegger.
Zingeving en zielsbewogenheid is bron en identiteit tot het ontdekken en tot ontwikkeling brengen van een authentiek ondernemend initiatief.
Bij een ondernemende attitude ontkiemt de wil tot manifesteren. De identiteit drukt zich uit in een creatie. Elke creatie is een oefening tot vormgeven in woord beeld en handeling.
Ondernemerschap is het vermogen om kansen te zien en om aan de hand van het ontwikkelen van vaardigheden het voornemen en idee om te zetten in een
Autonome initiator van het burgerinitiatief als grondlegger van de sociocratische coöperatie
De leden werken bedrijfsmatig samen in teamverband. Dat is de interne organisatie van de coöperatie.
Bedrijfsmatig samenwerken in de waardeketen, het netwerkverband, de organisatie rond de coöperatie.
De branchevereniging of koepel als belangenorganisatie met betrekking tot de coöperatie en haar participanten in de keten.
De autorisatie van het autonoom burgerinitiatief in de samenleving inzake de organisatie van de maatschappelijke waarde voor de gemeenschap.
praktisch dienstbetoon. Het is de dynamiek rond het vertalen van een visie in een missie tot realisatie van een vakbekwaam bedrijfsmatig maatschappelijk relevant idee en ideaal. De bedrijfsvoering voortvloeiend uit die relevantie van een maatschappelijke transformatie is een samenspel in organisatie van een ambachtelijke beroepsuitoefening met een economisch perspectief. Het ‘al doende met elkaar leer en ontwikkelproces is een symbiose met het onafhankelijk zelfstandig (autonoom) bestaan als ooesprong.
De oorspronkelijke authentieke identiteit op grond van eigen inspiratie (kosmos) en intuïtie (aarde) uit zich via aanleg (talent) in drie dimensies van persoonlijke ontwikkeling fysiek (hand) emotioneel (hart) en rationeel (hoofd). De persoonlijke ontwikkeling is een leer- en levensweg naar maatschappelijk relevante (medemenselijke) professionaliteit. Wellicht is dat in eerste instantie ego gedreven, maar het wordt uiteindelijk zielsbewogen. Het met elkaar samen werken is een zelfgekozen samenspel betekent voor elkaar werken door de lagen heen en is primair een kwestie van geven en nemen.

Met opvoeding in een huiselijke, lokale en openbare omgeving (onderwijs, cultuur en maatschappij) krijgt de persoonlijke, professionele en burgerlijke ontwikkeling een sociale, artistiek ambachtelijke en ethische waarde oriëntatie mee1. In een ‘nieuwe tijd’ inbedding zal het persoonlijk gezamenlijk en collectief bewustwordingsproces van droom naar daadkracht uitmonden in een zielsbewogen gezamenlijk proces van transformatie. Dat betekent dan een bandoorbrekende, bevrijdende en verheffende ‘nieuwe menswording.
De organisatievorm van een sociocratische coöperatie verbindt de autonome scheppingskracht via teambuilding (co-creatie), samenwerking (waardeketen) en belangenafstemming (community en commons) met de gemeenschap. Via de figuur van de omgekeerde piramide bloeit een bont geheel aan zelfstandig beroepsbeoefenaren in kringverband op in de samenleving. Zo ontkiemt een opwaartse beweging als een individueel, gezamenlijk en collectieve verlangen, dat resoneert. Dit kleinschalig bottum up proces van waarde schepping verandert de mens, de medemens en de wereld. Dat belooft een evolutie van transformatie, transmutatie en scheppingskracht in een opwaartse spiraal.
1 Een sociocratisch onderwijsbestel geeft ruimte tot een bewustzijns- en bekwaamheidsontwikkeling met ruimte en aandacht voor de eigen authentieke bron van inspiratie. Ook in een bestel van permanente educatie gericht op heroriëntatie en herintegratie.

De sociocratische coöperatie ADELOT in de praktijk

De voorstelling van zaken vanuit de omgekeerde piramidefiguur toont, hoe het kleinschalig bouwen aan een nieuwe werkelijkheid doorwerkt naar medemens, de mensheid en leefbaarheid op aarde.
De autonome realisatie van een persoonlijke missie in een ondernemend initiatief vraagt om de organisatie van medewerking (arbeid) en aanwending van vermogen (kapitaal). Een drieslag als krachtenbundeling rond de initiator, kwartiermaker door middel van de inbreng van vakbekwaamheid en werk. Ondernemerschap, arbeid en vermogen in de organisatie van visie, kennis, vaardigheden en middelen. Een al doende lerend transformerend teamverband in een dynamisch proces dat voldoet aan de (voor)waarden voor start, doorstart en voortbestaan. Vandaar de logica, dat deze waarde en risico dragende deelnemers beslissingsbevoegd zijn. Vandaar het sociocratische principe van consent, dat de onderlinge gelijkwaardigheid in zeggenschap en eigenaarschap in de coöperatie waarborgt.

ADELOT staat voor al doende met elkaar leren ondernemend transformeren.

Met de rechtsvorm van de sociocratische coöperatie krijgt het proces van met elkaar leren ondernemend transformeren in de praktijk gestalte, harmonie en houdbaarheid.
Samen met de eerste opdrachtgever is eerste een jaar met gesloten beurs geïnvesteerd in de ontwikkeling en realisatie van een innovatie project. In een gezamenlijk pioniersproject hebben de opdrachtgever en opdrachtnemer de levensvatbaarheid op transformatie niveau ontwikkeld en getoetst. Daarmee heeft het coöperatief samenwerkingsproces ook een begin kunnen maken met de creatie van een netwerkkring. Van daaruit ontwikkelt ADELOT in opwaartse richting een waardeketen en een belangenbehartiging met betrekking tot de autonome zelfstandige beroepsbeoefening. Het burgerinitiatief als testcase voor verzelfstandiging van uitkeringsgerechtigden vraagt om een aanpassing van regelgeving als bevestiging van maatschappelijke transformatiewaarde. Daaraan kan een dienende overheid door middel van erkenning en autorisatie meewerken in de vorm van een vestigingsvergunning met statutaire autonomie.
Zo schept ADELOT al doende een met elkaar lerende autonome en authentieke transformerende emancipatie beweging in de openbare ruimte. Een beweging naar verzelfstandiging, waarachtigheid en eigenwaarde aan de hand van een ondernemende transformerende krachtenbundeling. Van mensen die met elkaar hun droom op een nieuw bestaan en daarmee van een nieuwe wereld en werkelijkheid als bron van eenheid in verscheidenheid uitdrukking geven.
Dit voorbeeld van kleinschalige waarde schepping naar de menselijke maat staat aan de basis van een bedrijvigheid zonder machtsvertoon. Met een boodschap tot participatie en verwevenheid met de lokale natuurlijke en culturele rijkdom op een aarde zonder grenzen.
Deze lokale burgerinitiatieven als een groeiende stroom aan georganiseerde waarde toevoeging geeft perspectief aan een inbedding in respectievelijk een huishoudelijk, een sociaal en een lokaal cultureel en maatschappelijk evolutieproces.
Een uitwisseling van waarden voorbij het transformatiepunt geeft ook uitdrukking aan persoonlijke, beroepsmatige en burgerlijke ontplooiing. Het proces van al doende met elkaar werken, leren en ontwikkelen van de deelnemers harmonieert met het persoonlijk leven in gezin en wijk verband.
Een sociocratische coöperatie als autonome bedrijfsorganisatie is opgebouwd vanuit de autonomie van de zelfstandig beroepsbeoefenaren in respectievelijk een team, een netwerk, een koepel en een gemeenschap. Deze gelaagdheid komt voort uit de waarde schepping. Namelijk intern door het team, rondom door de waardeketen, met betrekking tot door de belangenbehartiging en, ten aanzien van door vraag om autorisatie in antwoord op de ondernemende deelname van de eigen kring of kern in de openbare ruimte.

ADELOT the business and the community.

ADELOT heeft als coöperatieve organisatie een sociaal maatschappelijke betekenis die uitstijgt boven de markteconomische waarde uitwisseling.
Net als elk ander bedrijf heeft de coöperatie een taak en verantwoordelijkheid voor het sociaal en maatschappelijk leven en welzijn van haar deelnemers en voor haar omgeving
Voorbij het transformatiepunt zien de pioniers een horizon, die uitzicht geeft op een wereld en werkelijkheid, die uitstijgt boven een competitief commercieel en financieel eigen belang, dat nu nog ten koste van de ander. Werken voor geld is geen doel en ook geen middel, maar een uitvloeisel van een armzalige economische orde en oppervlakkige stijl van leven met een te beperkte achterhaalde waarde.

In een waarde oriëntatie van een hogere orde gaat het om een coöperatief streven naar zinvol werk voor iedereen.
Elke mens, die inhoud wil geven aan haar specifieke persoonlijke dienstbare betrokkenheid met de medemens en haar omgeving verdient aandacht en een plek.

Zo is ADELOT een faciliteit op de weg naar zingeving met ruimte voor een al doende leer en werkplaats en positie tot een zinvolle vervullende dienstbaarheid. Een door medemens en natuur naar vermogen te waarderen bijdrage, waarom gevraagd wordt.
Zo werkt ADELOT met haar autonome pioniers aan een verbinding met elkaar, met de heelheid van de schepping mee aan een evolutieproces van transformatie (een andere mentaliteit), van transmutatie (een ander menszijn) en de schepping van een nieuwe wereld en werkelijkheid.
Ron Berg, Soest 27 juni 2017.

Share your thoughts