Het begin van Al doende met elkaar leren ondernemend transformeren.

Het begin van Al doende met elkaar leren ondernemend transformeren.

Rond mijn ‘pensioengerechtigde’ leeftijd van 70 begint een nieuwe levensfase waarop ik mij al
doende lerend gedurende een aantal jaren blijk te hebben voorbereid.
Persoonlijk ben ik van vader grootvader geworden, een verkwikkende nieuwe ervaring met een veel
indringender spanning, plezier en verantwoordelijkheidsbesef dan vermoed.
Beroepsmatig transformeert mijn productieve bijdrage en economische waarde naar een rol op de
achtergrond vanwege enige wijsheid door levenservaring, enige rustgevendheid door levenstempo
en enige bezonnenheid door bewustwording.

Maatschappelijk ben ik ook een nieuw leven begonnen, waarbij ik mij beweeg in kringen, die bewust
bezig zijn met transformatie in het besef van de onhoudbaarheid van de huidige toestand op onze
planeet aarde.

Een toenemend aantal kringen houdt zich bezig met het zoeken naar manieren om invulling te geven
aan transformatie. Waar hebben wij (zij en ik) het dan over?

Het gaat een stap verder dan innoveren of wel het structureel vernieuwen en veranderen. Als gevolg
van innoveren maken bestaande methoden, technieken en werkwijzen plaats, zodat zij bijgezet
kunnen worden in de geschiedenis. Bekende voorbeelden zijn de overgang van het analoge tijdperk
naar het digitale tijdperk, de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen naar de aanwending
van zon wind en getijden energie.

In die zin is innoveren een maatschappelijk fenomeen met ingrijpende gevolgen voor ontwikkelingen
in de samenleving en concurrentieverhoudingen in het bedrijfsleven. Zonder tijdig en adequaat aan
te haken mist het gevestigd bedrijfsleven de boot en wordt de boot gemist door oudere werknemers.
Dat geldt voor een bedrijf op micro niveau, maar evenzeer voor een bedrijfstak op meso niveau,
zoals de detailhandel en de reisbranche. Het geldt evenzeer voor het bedrijfsleven op macro niveau.
Na het beleven van een bankencrisis vrezen wij een kredietcrisis. Nu beleven wij een crisis in de
welzijnszorg en vrezen wij een onbetaalbare gezondheids- en ouderenzorg. Nu beleven wij een
stuwmeer aan werkloze 55 plussers en kansarme jongeren. Nu zien wij migrantenstromen en de
dreiging van klimaatverandering op aarde. Het zijn onmiskenbare signalen van het einde van een ego
gedreven economisch systeem gebaseerd op afgescheidenheid en lineair denken. Zichtbaar in de
onbeholpen maatregelen van politiek verantwoordelijke machthebbers. Deze symptoombestrijding
vraagt om meer dan innoveren, het vraagt om transformeren een omkering in denken – coöperatie in
plaats van concurrentie – een mentaliteitsshift – eenheid in plaats van afgescheidenheid, een
ecologische kanteling circulair in plaats van lineair.

Innoveren binnen een bestaande context verschaft de leiders in bedrijfsleven, politiek en
wetenschap onvoldoende toekomstperspectief voor iedereen en alles wat leeft op aarde. Het gaat
verder dan het oplossen door technische innovatieontwikkeling. Technische vooruitgang geeft ons
geen moment van bezinning omtrent fundamentele vragen. De voortgaande exploitatie en uitputting
van de aarde, de toenemende kloof tussen arm en rijk, de permanent aanwezige vernietigingsdrang
door oorlog en oorlogszucht (elders) en door terrorisme, vernielzucht en overlast (dichtbij) nodigt uit
tot een dieper zoeken naar antwoorden.

Bezinning en zingeving op zielsniveau komt niet van de gevestigde politieke en religieuze stromingen
en evenmin van het langs dezelfde lijn voortgaande wetenschap en techniek. Hoewel wij dankzij het
huidige digitale informatie tijdperk wel kunnen worden wakkergeschut. De een raakt verslaafd aan
de mobiel en de ander wordt wakker geschut en komt tot bezinning en fundamentele heroriëntatie.

Die voelen zich diep van binnen geraakt. Daar ontwaakt een verlangen naar een ander leven, een
ander werk en een nieuwe wereld.

Met name de nieuwetijdskinderen kijken anders aan tegen het leven, een carrière en ondergaan de
invloeden uit hun omgeving in het onderwijs op een andere manier. Dat is nu precies wat nodig is en
aangetoond wordt door Economy Transformers en andere vooroplopers. Dat blijkt uit nieuwe
beroepen en bedrijven, zoals door ecologen, bioboeren, levensstijlcoaches. Zo ontstaan in de
financieel economische omgeving nieuwe bewegingen als United by Passion
http://www.unitedbypassion.com/ Ons Geld https://onsgeld.nu/over/ons , de Blije B.
https://deblijeb.nl/over-ons/ , STRO https://www.socialtrade.nl/over-stro/ , de Florijn
http://betalenmetflorijn.nl/ met geavanceerde ondersteuning voor lokaal geld in een lokale
economie.

Dankzij de inspiratie door die ontwikkelingen op transformatie niveau zien wij ook zelf mogelijkheden
tot een fundamentele aanzet tot ondernemend zoeken naar een nieuwe levensvervulling op
transformatie niveau. Met ons burgerinitiatief ADELOT proberen daaraan wij praktisch inhoud en
gestalte te geven.

Daarbij hebben wij in eerste instantie aansluiting gezocht bij mensen die in onze onmiddellijke
omgeving de klappen van de onhoudbaarheid van ons huidige sociaal economisch systeem blijken
op te vangen. Afhankelijke mensen in een uitkeringssituatie en in armoede, die onder de druk van
een afbrokkelend rigide sociaal maatschappelijk systeem nogal dolgedraaid, afgemat en ongezond
gemaakt worden. Dit samen met andere burgerinitiatieven zoals de Soester Maatjes
http://www.reconnact.nl/portal-over-het-bedrijf/maatjes , het In Between Café
https://inbetweencafe.nl/agenda/in-between-cafe-amersfoort , Wij Doen het Zelf Wel
https://www.lsabewoners.nl/event/we-zelf-wel-festival/

Al doende met elkaar lerend horen wij de vraag om transformatie en ontmoeten wij mensen die
klem zitten in een onbevredigende situatie. Mensen die onder begeleiding en toezicht van de
uitkeringsinstanties ondanks het ‘verplicht’ solliciteren op straffe van korting op de uitkering geen
kans krijgen voor hun gevoel geen perspectief zien. Bij de vrijwilligerswerkers ondervinden zij wel
hartverwarmende opvang, aandacht en ondersteuning naar een weg naar een nieuw leven.

Zodoende vormen wij met elkaar een opvang en stimulering, die wel werkt. In dat netwerk van
burgerinitiatieven hebben wij onze eigen plek en positie om met elkaar te werken naar een voor
ieder te gunnen persoonlijke doorbraak en verheffing. Een ontmoeting met gelijkgestemde,
waardoor wij in tweede instantie samenwerken met allerlei op transformatie ingestelde
beroepsbeoefenaren en bedrijven. Een dynamisch op zielsniveau afgestemde wegbereiding naar
uitdagingen op een nieuwe levensvervulling, werkzaamheid en gemeenschapsvorming.

In dat persoonlijke heroriëntatie en transformatieproces zoeken wij aansluiting bij gelijkgestemden,
in het Midden- en Kleinbedrijf, bij zzp-netwerken en binnen lokale instanties. Aan de hand van
praktische voorvallen ontmoeten wij in allerlei medemensen, die open staan om op onze golflengte
mee te doen, participant en partner te zijn. Dit om in ieders eigen belang, verantwoordelijkheid en
geweten met elkaar al doende te leren hoe ondernemend te transformeren.

Dat wil zeggen uitgaande van een fundamenteel omgekeerde mindset de belofte van een nieuwe
wereldbeschaving te zien als mens te veranderen en samen een nieuwe wereld te scheppen.

1 Comment

Join the discussion and tell us your opinion.

Ronreply
november 27, 2017 at 11:11 AM

mooi

Leave a reply